Jaarkongres

Die hoogste gesag van Vrystaat Landbou is gesetel in die Jaarkongres. Vanuit die Jaarkongres word die Uitvoerende Bestuur verkies en bestaan uit die President, Vise-president en streekverteenwoordigers vanuit al 20 streke. Die bestuur word ook verder uitgebrei deur verteenwoordigers van die verskeie geaffilieerde landboubesighede en -bedrywe. Die Uitvoerende Bestuur van Vrystaat Landbou is die hoogste gesag wanneer die Kongres nie in sitting is nie, maar is aan die Kongres verantwoordelik.

Die Kongres word jaarliks gehou en word bygewoon deur stemgeregtigde afgevaardigdes van al die landbouverenigings, gebiedsbesture, bedryfskomiteelede en gekoöpteerde lede uit elke streek verkies afsonderlik met volstrekte meerderheid een lid wie 'n afgevaardigde moet wees as Streekverteenwoordiger wat vir 'n termyn van twee jaar in die Uitvoerende Bestuur kan dien. 'n Verslag van die afgelope jaar se werksaamhede tesame met geouditeerde finansiële state vir die afgelope boekjaar, moet aan die Kongres voorgelê word.

Aktuele sake word op die kongres bespreek en sprekers wat aanpas by die tema van die kongres word uitgenooi om luister aan die geleentheid te verleen.

Vrystaat Landbou se kongres het ten doel om alle aktiwiteite van die organisasie te kulmineer en is dus die vertoonvenster van landbou in die Vrystaat. Hierdie geleentheid word dan ook gebruik om erkenning te gee aan die Landbouvereniging van die Jaar asook die Streekverteenwoordiger van die Jaar. Ere-toekennings word ook tydens die aandfunksie van die Jaarkongres oorhandig.