Landelike Veiligheid

Landelike Veiligheid Komitee

As deel van Agri SA se strukture fokus die komitee op: 

 • Implementering van Landelike Beveiligingsplan;
 • Lewering van inligtingsdiens ter voorkoming van plaasaanvalle, veediefstal en georganiseerde misdaad;
 • Om beter samewerking tussen die staatsdepartement en die komitee te bewerkstellig;
 • Skakeling met polisiestasies op grond- en gebiedsvlak, ten einde beter dienslewering te bewerkstellig;
 • Skakeling met gemeenskappe na insidente op plase.
 • Daarstel van ‘n veilige landelike omgewing
 • Skakeling en monitering met die SANW en SAPD se optredes op die Lesothogrens
 • Goeie kommunikasie/deursigtigheid op alle vlakke (staatsdepartemente en lede)
 • Onderlinge koördinering ten opsigte van verteenwoordiging/bywoon van SAPD Imbizo's, ens. (Koste/produktiwiteit ens.)

 

Kommunikasie-plan Vrystaat Landbou: Veiligheidsverteenwoordiger

 • Vrystaat Landbou se distriks- en veiligheidsverteenwoordiger/s op grondvlak moet die oë en ore van Vrystaat Landbou wees.
 • Goeie skakeling met SAPD, ander rolspelers en landbougemeenskap bevorder.
 • Alle noodsaaklike inligting aan die VKB/VL Veiligheidslessenaar verstrek.
 • Waar moontlik beriggewers hanteer.
 • Betrokke wees by die gebeurlikheidsplan, kommunikasieplan, misdaad en ander probleme op grondvlak.
 • Toesien dat landbouers misdaad aanmeld en die SAPD ondersoek monitor waar moontlik.
 • Veiligheidsverteenwoordiger kan ook ‘n reservis wees.
 • Onbetrokkenheid en nalatigheid van landbougemeenskap aanspreek.
 • Deurgee van alle inligting aan Vrystaat Landbou streeks/distriksmunisipaliteit verteenwoordigers deur middel van selfoon en inligtingsnota.
 • Misdaadvoorkomingsaksies in samewerking met SAPD reël.
 • Gesamentlike SAPD en Georganiseerde Landbou pro-aktiewe inligtingsgedrewe operasies kan geïmplementeer word op streek-, provinsiale- en stasievlak.
 • Toesien dat gebeurlikheidsplanne in stand gehou en ingeoefen word.
 • Terugvoer aan landbougemeenskap gee.
 • Bywoon van vergaderings met landbougemeenskap op grondvlak.
 • Toesien dat landelike sektore funksioneer.
 • Ingelig en toegelig wees ten opsigte van die beskikbare inligting om navrae van lede te kan beantwoord.

 

Vrystaat Landbou Distriksmunisipaliteit Streekveiligheidsverteenwoordiger

 • Nadat inligting ontvang is vanaf Vrystaat Landbou se veiligheidsverteenwoordiger op grondvlak – lig hy die voorsitter van Vrystaat Landbou asook die VL kantoor in.
 • Bywoon van komitee vergaderings van Vrystaat Landbou op provinsiale vlak.
 • Bywoon van SAPD se gesamentlike Provinsiale Landelike Veiligheidskomitee vergadering.
 • Weet wat in die streek aangaan as streekverteenwoordiger.
 • Terugvoer aan veiligheidsverteenwoordiger gee.

 

Komitee

 • Koördinering van alle inligting en werksaamhede van veiligheidstrukture.
 • Bywoon van vergaderings met SAPD op provinsiale vlak.
 • Die President van Vrystaat Landbou en Dagbestuur inlig en adviseer ten opsigte van alle relevante inligting.
 • Opdrag aan VKB/VL Veiligheidslessenaar gee.
 • Reël van werksessies met SAPD in sterke/distrikte van belang. (Begroting)
 • Binne raamwerk van begroting optree.
 • Deel van Lesotho-grens komitee as applikante.

 

Inligtingsdiens Vrystaat Landbou

 • Inligtingsdiens in samewerking met VKB/VL Veiligheidslessenaar en SAPD bedryf.
 • Inligting insamel en skakeling ten opsigte van ten opsigte van moontlike plaasaanvalle in die Vrystaat.
 • Kliënte en lede van Vrystaat Landbou te voorsien van inligting
 • Kliënte en lede is die volgende:
  • Bedreigde op grondvlak
  • Vrystaat Landbou – Landelike Veiligheid
  • Agri SA – Pretoria
  • SAPD – Grondvlak en Provinsiale vlak.
 • Skakeling en deurgee van inligting aan voorsitter van komitee en distriksmunisipaliteit streeksverteenwoordigers.
 • Reël van beskermingsdienste in samewerking met SAPD
 • Bedryf van VKB/VL Veiligheidslessenaar.
 • Skakeling met landbouers en ander staatsdepartemente soos SAPD, Nasionale Intelligensie, SANW en Rampbestuur personeel en ander.
 • Bywoon van komitee en ander inligtingsvergaderings waar nodig.
 • Terugvoer aan die komitee ten opsigte van werksaamhede.

 

Algemeen

 • Georganiseerde landbou is self by pro-aktiewe en re-aktiewe aksies op grondvlak betrokke om na sy eie veiligheid om te sien.
 • Toesien dat die regte kundige persone aangestel word as landbou veiligheidsverteenwoordigers.
 • Die stigting van veiligheidskomitees op grondvlak.
 • Alle aksies hetsy pro-aktief of re-aktief moet binne die Wet geskied.
 • Toesien dat ‘n landelike leier/reservis, sektor, leier/reservis en veiligheidsverteenwoordiger/reservis aangewys word.
 • Ander lede in sektor aanmoedig om aan te sluit as reserviste.
 • Sektor en seksies sal van distrik tot distrik verskil en elke gebied sal self moet besluit hoeveel sektore en seksies daar moet wees.
 • Sektorpolisiëringsborde kan aangebring word in landelike gebiede.
 • ‘n Seleksie ondersteuningsgroep kan geïmplementeer word vir hulp en ondersteuning aan bedreigde en SAPD.
 • Hoof doel van Sektorpolisiëring is om misdaad te voorkom en kan geskied as ons in vennootskap met SAPD is.
 • Plaaslike lugvleuel het baie waarde en moet geaktiveer word in samewerking met die SAPD.
 • Reg van toegangsborde is kan aangebring word.
 • Raak betrokke by GPF en Landelike Beveiligingsvergaderings.
 • Werf kundiges met toepaslike ondervinding as streek/distriksveiligheidverteenwoordiger/s.
 • Maak almal bewus van misdaad.
 • Sien Vrystaat Landbou se organigram ten opsigte van skakeling.

 

Kliek Hier Om Aansoekvorm Af Te Laai